Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky:

V ďalšom texte nájdete dôležité informácie o nákupoch v eshope s názvom Sicily Style pod spoločnosťou I.M. – Digital BB s.r.o.

GmbH.

1. Uzatvorenie zmluvy

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg.

Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku.

2. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, avšak do 14 dní od vytvorenia objednávky tovaru, ktorý je označený “na objednávku” alebo “dostupný u nášho dodávateľa” a nebol skladom. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (I.M. – Digital BB, s.r.o.) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy; jeho použitie však nie je povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade sa vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo nám ho odovzdajte alebo ho odovzdajte GLS kuriérskej spoločnosti (spoločnosť poskytujúca službu prepravy balíkov uvedená nižšie) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru uhradíme my.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Z tohto dôvodu Vám odporúčame dodržať prepravnú spoločnosť GLS, s ktorou máme zmluvu o kuriérskej preprave a naše balíky sú poistené. Pokiaľ dôjde k poškodeniu balíka u iného prepravcu, môže sa stať, že zákazník si spravodlivosť nevydobije a príde o svoje peniaze, pokiaľ pri odoslaní inou kuriérskou spoločnosťou ako GLS svoju zásielku k nám nepoistí. Taktiež odporúčame bezodkladne tovar, ktorý nesedí, zaslať na adresu a vyhnúť sa súdnym sporom o používaní tovaru a následnom vrátení.

Koniec pokynov na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu: E-mail:

info@sicilystyle.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:

od kúpnej zmluvy na tento tovar*:

od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania*/dátum prijatia*:

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):

Dátum

________________________________

* Nehodiace sa prečiarknite.

3. Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy:

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Tento zákon § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. sa vzťahuje na všetky naše výrobky, pri ktorých žiadame, aby ste zadali Vaše rozmery a na výrobky, kde je ich doručenie a kúpa označená “ na objednávku”. Týmto informujeme zákazníka, že Sicily Style sa venuje šitiu odevov na objednávku, na zákazku. Tieto modely majú vytvorený strih vopred, avšak vždy bez výnimky sa šijú, keď zadá zákazník dopyt vytvorením objednávky, uhradí tovar a tým sa zmluva stane platnou. Vzorový model sa nachádza odprezentovaný na 100% identických foto a na želanie zákazníka sa vyhotoví jeho konfekcia. Nejedná sa o bežnú konfekciu, ale o sortiment tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru. Každý tovar má svoj osobitný strih. Pokiaľ sa vzájomné strany po rozhovore písomnom, alebo ústnom nedohodnú inak, nieje možné bez dôvodu v tomto

prípade od zmluvy odstúpiť do 14 dni.

Odstúpiť od zmluvy nieje možné pri absolútne fatálnom výpredaji vecí, ktoré už nikdy nebude držať predajca vo svojej kolekcii. Cena je vždy plne zohľadnené a tento tovar je označený ako – Výpredaj. Tovar zo siekcie VDR sa tiež považuje za výpredajový tovar, pretože túto značku už neplánujeme doskladňovať.

4.Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny

Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.

5. Doprava tovaru:

Dodávky sú v zásade platné celosvetovo. Vo všeobecnosti dopravu na Slovensku zabezpečuje Slovenskou poštou. Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť a len konečným spotrebiteľom..

6. Záruka:

V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u zamestnanca GLS, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a – v prípade splnenia zákonných podmienok – ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy; okrem uvedeného si môžete uplatniť aj nárok na náhradu škody vrátane náhrady škody namiesto plnenia a náhradu vašich márne vynaložených výdavkov. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienene vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé. Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Vadou tovaru sa nemyslí nesprávna veľkosť.

7.1 Lehota poukážok

Darčekové poukážky (50€ 100€ a 500€) sa dajú využiť do 365 dní od zakúpenia.

8. Náklady na dopravu:

Vaša objednávka u spoločnosti I.M. – Digital BB s.r.o. GmbH je dopravovaná v rámci Slovenska v sume 5 Eur.

9. Tovar na objednávku:

Pokiaľ pri uvedenom výrobku je dostupnosť tovaru na objednávku, zákazník je povinný zaplatiť zálohu 50%.

10. Platobné podmienky:

Platby je možné realizovať v zásade prostredníctvom služieb platobnej brány schválenou Tatrabanka a.s. a to kreditnou/debetnou kartou (MasterCard a Visa), alebo prevodom na účet. Za rýchle zaplatenie neposkytujeme žiadne zľavy. Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby, napríklad iba spôsoby súvisiace s príslušným úverovým ratingom, aby sme obmedzili naše úverové riziko.

Platba kreditnou kartou

Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej kreditnej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z vašej kreditnej karty zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.

11. Ceny:

Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.

12. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.

12.Alternatívne riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

13.Rozhodné právo:

Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

14.Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán

Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

15. Zmluvný jazyk / ukladanie textu objednávky:

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky u nás neukladáme a po dokončení objednávky už nie je viac dostupný. Text vašej objednávky si však môžete hneď po odoslaní objednávky vytlačiť.

16. Práva k fotografiám

Majiteľom všetkých práv k fotografiám je I.M. – Digital BB, s.r.o. GmbH. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

17.Identifikačné údaje dodávateľa

I.M. – Digital BB s.r.o. so sídlom Poľovnícka 37, 974 01, Banská Bystrica

IČO : 52922308

DIČ: 2121190214

IČ DPH : SK2121190214

Veľmi dôrazne upozorňujeme, že od 1.6.2022 je eshop www.sicilystyle.sk v prenájme u tejto spoločnosti, ktorá prevádzkuje a má právne oprávnenie podnikať a vykazovať podnikateľskú činnosť s vlastným uvážením a zodpovednosťou.

I.M. -Digial BB, s.r.o.. so sídlom: Poľovnícka 37A, Banská Bystrica 97401

Zodpovedné osoby za reklamácie, vratky tovarov či výmeny za nákupy uskutočnené v dátumoch od 1.6.2022 – 31.9.2022:

Alan Mališka, Nikol Urdová

Telefónne číslo pre reklamácie v tomto období: 0944068622

Od obdobia 1.10.2022 reklamácie viete uplatňovať na tomto emaily: sicilystyle.reklamacie@gmail.com